แผนกวิชาช่างก่อสร้างชื่อ :: นายวิโรจน์ ก้าวกิจประเสริฐ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายวินัย รุ่งถิ่น

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวสุมนัสยา ชวนชิด

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายชัยณรงค์ ประดับนาค

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายฤทธิชัย ประกอบวงค์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวรัชฎาภรณ์ เจริญโสภารัตน์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นายจักริน อินทร์คำ

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวชาลิสา อินทมาตย์

ส่งแผนการสอน

ชื่อ :: นางสาวสิรภัทร ศิรินาวี

ส่งแผนการสอน