บันทึกข้อความส่งแผนการสอนออนไลน์

โหลดบันทึกข้อความส่งแผนการสอนออนไลน์

ขั้นตอนการแปลง File แผนการสอนจาก Word to PDF

ขั้นตอนการส่งแผนการสอนออนไลน์