ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 177
This week 13132
This month 41870
All days 813080
Today21-06-2024
 
squid.conf 
squid
โปรแกรม appserv-win32-2.5.5
โปรแกรม Time server
โปรแกรม scan virus AVG
Ad-aware 6 โปรแกรมที่คอยตรวจ ว่ามีการบุกรุกจากโปรแกรม Hacker ช่วยปกป้องเครื่องของท่านได้
ภาพถ่ายคณะผู้บริหาร
 
รายงานการฝึกงาน
หนังสือรับรองการฝึกงานระดับ ปวส.
หนังสือรับรองการฝึกงานระดับ ปวช.
รูปเหรียญองค์พระวุษณุ
แบบพัฒนาสถานศึกษาปี 2553-2554
  1. ปกแบบพัฒนาสถานศึกษา
  2. คำนำ สารบัญ แผนสถานศึกษา 2554
  3. แผนสถานศึกษาปี 2554
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
แบบฟอร์มรายงานการเข้าชั้นเรียน
แบบประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2
 
แบบ วฐ.1แบบ วฐ. อศ.1 , บันทึกส่งผลงานวิชาการ
ปกและสันแฟ้นประเมินด้านที่ 1 และ 2 สันแฟ้ม  |  ปก
Powerpoint การวิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA (ปรนัย)
เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Indexwin 700 (อัตนัย)
เอกสารการวิเคราะห์ข้องสอบด้วยโปรแกรม B-Indexwin 700
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B-Indexwin 700
   
   
   
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศทักษะการรู้สารสนเทศ 2
ทักษะการรู้สารสนเทศ 3เอกสารการประกอบการวิจัยในชั้นเรียนครูสมพรสอนลิง
โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและเตรียมการค้นคว้าpowerpoint
แผนการจัดการเรียนการสอน,  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการpowerpointการจัดการเรียนรู้