ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 2673
This week 11089
This month 25098
All days 300684
Today06-06-2023
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 700 คน ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 โดยมีนักเรียนและนักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,300 คน ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  …
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ จำนวน 1,993 ท่าน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ

  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ (Memorandum of understanding : MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับสถานประกอบการ จำนวน 17 แห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบปกติและทวิภาคี ณ ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในการออกให้บริการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร เพื่อส้งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริง…

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565  1148820182

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566   1148820182

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

แผนการบริหารความเสี่ยง  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (วผ.1) 

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2565 (วผ.2) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

- แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

- แบบฟอร์มแผนการเรียน  

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง